مرحوم آیت الله میرزا محمد علی شاه آبادی در ابتدای کتاب شذرات المعارف دارد:
... جمعی از متدینین در محافل و مجالس، احساس درد مندی و تاسف بر اسلام می نمایند ولی غافل از اینکه باید درد را معالجه نمود  و مذاکره ی مرض و تعداد آن، معالجه ی درد نخواهد بود و چون راه علاج بعد از دانستن سبب مرض است، پس اگر نظر عمیقانه بفرمایی می یابی که اسباب  مُمرِضه چند چیز است: