بسم الله الرحمن الرحیم

شما باید خودتان حفظ کنید اسلام را به حفظ فقاهت- اسلام همه‏ اش توى این کتابهاست- با حفظ فقاهت، با حفظ این کتب، با نوشتن، با بحث کردن، با حوزه‏ هاى علمى تشکیل دادن از همه علوم اسلامى، آن کتبى که منسى شده بود، آن کتب را باز به صحنه آوردن و بحث کردن و حفظ کردن این دژ محکمى که تا کنون اسلام را نگه داشته است. ما موظفیم که اسلام [را] به همان طورى که آمده است و به دست ما رسیده است، ما هم تحویل بدهیم به نسل هاى آتیه ان شاء اللَّه. آنها هم به نسل هاى بعد و بعد، تا صاحبش بیاید و تسلیم او بکنند.

صحیفه امام ره، جلد 15، ص 219 : تاریخ 1360/06/18