.
ذکر چند نکته در اینجا ضروری است؛
صوت این کلاس ها توسط گروه طلبگی تا اجتهاد تهیه و منتشر شده است و برای انتشار متن این صوت ها نیز از استاد حسین بغدادی زید عزه اجازه گرفته ام.
این تقریر شخصی است و زیر نظر استاد نبوده.
همچنین این متن تقریبا به صورت محاوره ای و تا جای ممکن برابر با بیان استاد پیاده سازی و تقریر شده، تمام سعی بر این بوده که مطلبی از قلم نیفتد و اگر جایی نکته ای یا توضیحی به نظر از قلم افتاد به احتمال زیاد در جای دیگر استاد توضیحات مفصلی درباره اش داده اند که متنش آورده شده است.
نکته ی بعدی اینکه؛ این متن ها صرفا برای استفاده جهت جمع بندی مطالب استاد مفید است، لذا استفاده تنها از این متن ها اصلا توصیه نمی شود چرا که باید با گوش دادنِ دقیق به صوت کلاس ها، در جریان مسیری که ترسیم شده قرار بگیرید. بنابراین پیشنهاد بنده این است که ابتدا صوت استاد گوش داده و برای جمع بندی از این متون استفاده شود.
از زحمات بی دریغ استاد بغدادی و بزرگواران گروه طلبگی تا اجتهاد کمال تشکر و قدر دانی را دارم.
.
.
«روش تحصیل عمیق حوزوی» استاد حسین بغدادی

دانلود متن پیاده شده از صوت جلسات «روش تحصیل عمیق حوزوی» سال دوم (11 جلسه)

دانلود متن پیاده شده از صوت جلسات «روش تحصیل عمیق حوزوی» سال سوم (درحال پیاده سازی)